Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số

Đăng bởi Văn Khương | 09:16 | 08/06/2022

Thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số

Đó là chủ đề của phong trào thi đua “Đồng Tháp đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021 – 2025.

Nội dung thi đua gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức phổ biến, triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; xây dựng chương trình, kế hoạch và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; chủ động rà soát, tham mưu sửa đối, xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số.

Cùng với đó, tích cực bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người dân và doanh nghiệp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ, cán bộ công nghệ thông tin về chuyển đổi số để trở thành các chuyên gia nòng cốt tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp về chuyển đổi số; thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao tham gia vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

Một số lĩnh vực được chú trọng ưu tiên thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số: Nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo.

Các lĩnh vực còn lại, thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi lĩnh vực ngành phụ trách để nâng cao tinh thần thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nguồn: 207/KH-UBNDPhụ lục


TIN LIÊN QUAN

(13:56 - 08/08/2022)

Ban hành Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Ngày 05/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có Quyết định ban...

(16:45 - 14/07/2022)

Hiệu quả của ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành lưới điện

Theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam...

(13:53 - 04/07/2022)

Chuyển đổi số tại Công ty Điện lực Đồng Tháp

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện...

(09:16 - 08/06/2022)

Thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số

Đó là chủ đề của phong trào thi đua “Đồng Tháp đẩy mạnh chương...

(13:57 - 06/05/2022)

10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Ngày 05/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về Ngày Chuyển...

(16:27 - 25/04/2022)

Đào tạo nhận thức An toàn thông tin cho Công ty Điện lực Đồng Tháp

Để tự bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) trong công việc thường ngày...

(13:45 - 21/03/2022)

EVNSPC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP ĐIỆN TỬ

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về cung cấp dịch vụ điện, rút...

(15:55 - 04/03/2022)

Công ty Điện lực Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thay công tơ điện tử trong năm 2022 theo chương trình chuyển đổi số

Theo Công ty Điện lực Đồng Tháp, hiện nay đã có khoảng 180.000...

(07:10 - 03/03/2022)

“Công dân số”ở Đồng Tháp

Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên nghị...

(08:09 - 14/02/2022)

Vì sao khách hàng sử dụng điện ngày càng hài lòng với các dịch vụ EVN cung cấp?

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tận dụng hiệu quả sức mạnh của công nghệ số, dữ...