Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện năng

Đăng bởi | 08:53 | 15/05/2015

Thông tin ngừng giảm cung cấp điện

 

Thực hiện theo thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 như sau:

I. Ngừng giảm cung cấp điện không khẩn cấp trong các trường hợp:
1. Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch của bên bán điện khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện, điều hòa, hạn chế phụ tải do thiếu điện và các nhu cầu khác theo kế hoạch.
2. Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình.
3. Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện.
II. Ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp trong các trường hợp:
1. Do có sự cố xảy ra trên lưới điện cấp điện cho bên mua điện; sự cố trong hệ thống điện gây mất điện mà bên bán điện không kiểm soát được.
2. Có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện.
3. Do hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa sự an toàn của hệ thống điện.
4. Do sự kiện bất khả kháng.
III. Ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật trong các trường hợp:
1. Bên mua điện có hành vi vi phạm quy định tại:
a) Các Khoản 1, 4, 5, 6, 7 và Khoản 8 Điều 7 Luật Điện lực (Các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện).
b) Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 46; Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 47 Luật Điện lực.
2. Bên mua điện không thực hiện thanh toán tiền điện theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
3. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật Điện lực, Luật Xây dựng, pháp luật về bảo vệ môi trường.
4. Bên mua điện không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, không duy trì biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
IV. Thời gian thông báo:
1. Ngừng giảm cung cấp điện theo kế hoạch: trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày.
2. Ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp: trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp


TIN LIÊN QUAN