Tin mới new

(07:07 - 04/09/2014)

Quyết định số 34 /2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

(07:00 - 04/09/2014)

Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công Nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn

Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công Nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Về việc ban...

(06:44 - 04/09/2014)

Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT/BTC-BCT ngày 04/12/2013 Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn

BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

(06:41 - 04/09/2014)

Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 06/01/2009 Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm...

(06:28 - 04/09/2014)

Nghị định 137/2013/NĐ-CP Quy định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

(04:04 - 04/09/2014)

Nghị định 134/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC, AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

(02:50 - 04/09/2014)

Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

  QD so 28_2014_QD_TTg Quy dinh co cau bieu gia ban le dien

(02:39 - 04/09/2014)

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...