Trang chủ Biểu giá điện Biểu giá điện 2015
 

Biểu giá điện 2014 theo Thông Tư số 16_2014_TT_BCT

 

Giá bán điện

QD so 28_2014_QD_TTg quy dinh co cau bieu gia ban le dien

QD so 4887 chi tiet gia dien

TT so 16_2014_TT_BCT quy dinh ve thuc hien gia ban dien

In      Trở về
 
Các Biểu giá điện 2015 đã đưa
   Biểu giá điện 2013 theo Thông Tư số 19/2013/TT-BCT (01:04 - 03/08/2013)

Đầu trang